Obchodní podmínky

1. Působnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytované právní služby advokáty Advokátní kanceláře Miketa a partneři, není-li s některým z klientů písemně ujednáno jinak.

Advokátní kancelář Miketa a partneři poskytuje právní služby s odbornou péčí, v zájmu klienta a při dodržení všech obecně závazných i stavovských právních předpisů.

2. Smlouva o poskytování právních služeb 

Právní služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy o poskytování právních služeb, avšak spolupráce může být založena rovněž na základě ústní, e-mailové či telefonické komunikace. Ve smlouvě je sjednáván rozsah a povaha služeb na základě vzájemné dohody. Advokáti Advokátní kanceláře Miketa a partneři jsou vázáni pokyny klienta, nejsou-li v rozporu se zákonem. Pro kvalitní plnění právní služby je nezbytné, aby byly ze strany klienta poskytnuty veškeré potřebné informace.

Na základě zvláštních právních předpisů mohou být advokáti Advokátní kanceláře Miketa a partneři povinni provést identifikaci a kontrolu klientů, jakož i ověřovat původ finančních prostředků použitých při realizaci obchodních transakcí. Klienti jsou v takovém případě povinni poskytnout úplné a pravdivé informace.

3. Odměna, náklady a fakturace

S každým klientem je způsob a výše odměny sjednáván ve smlouvě o poskytnu právní služby. Advokáti mají právo požadovat zálohu na právní služby. Není-li sjednána smluvní odměna, náleží Advokátní kanceláři Miketa a partneři odměna ve výši mimosmluvní odměny stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění (advokátní tarif).

4. Střet zájmu

Ve věcech v nichž dochází ke střetu zájmu nebo hrozí významné riziko takovéhoto střetu, jsou povinni advokáti Advokátní kanceláře Miketa a partneři odmítnout poskytnutí právní služby. Pokud by existovalo jakékoliv nebezpečí takovéhoto střetu zájmu, jsou klienti oprávněni a povinni advokáta informovat o obavě z možného střetu zájmu. 

5. Mlčenlivost a důvěrnost informací

Advokáti Advokátní kanceláře Miketa a partneři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích, o kterých se doví v souvislosti s poskytováním právní služby. Veškeré informace poskytované klienty budou považovány za důvěrné a takovýmto způsobem je s nimi nakládáno.

6. Dokumentace, archivace a skartace

Advokát vede o poskytování právních služeb dokumentaci v rozsahu stanoveném stavovskými předpisy České advokátní komory, přičemž klientský spis je povinen advokát uchovávat po dobu 5-ti let od okamžiku skončení právní služby. Týká-li se právní služba správy majetku klienta, je advokát povinen archivovat dokumentaci po dobu 10-ti let. Klient má právo požadovat vydání listin, které advokátovi předložil.

7. Komunikace s klienty

Ke komunikace s klienty používá Advokátní kancelář Miketa a partneři veškeré komunikační možnosti, vč. elektronické pošty. S přihlédnutím k tomu, že nelze zaručit absolutní bezpečnost komunikace prostřednictvím elektronické pošty, neodpovídá Advokátní kancelář Miketa a partneři za škody vzniklé zpožděním, nedoručením, zachycením zpráv, viry či jinou nedovolenou manipulací ani za neúmyslný přenos viru. 

8. Ukončení spolupráce

Klient má kdykoliv právo ukončit spolupráci s Advokátní kanceláři Miketa a partneři způsobem stanoveným ve smlouvě či v zákoně o advokacii. 

Advokát má právo ukončit spolupráci s klientem zejména při narušení nezbytné důvěry, při prodlení s úhradou odměny a z dalších důvodů stanovených zákonem o advokacii a stavovskými předpisy.

9. Vázanost obchodními podmínkami

Ukončením spolupráce není dotčena povinnost klienta uhradit veškeré nároky na odměnu Advokátní kanceláře Miketa a partneři za poskytnutou právní službu. Návrhem na poskytnutí právní služby vůči Advokátní kanceláři Miketa a partneři vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Vznikne-li potřeba nebo nutnost změny těchto obchodních podmínek, budou klienti předem informováni a mají klienti právo již jen z tohoto důvodu spolupráci ukončit.