Ochrana osobních údajů GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kanceláři Miketa a partneři, se sídlem Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava (dále jen „AK“) (dále také „Správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4, odst. 7 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“), tímto informuje subjekty údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Správcem, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Účel, rozsah a právní základ pro zpracování osobních údajů

a) Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením GDPR a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je v době před nabytím účinnosti nařízení GDPR zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“).

b) Společnost zpracovává pouze přesné, a v případě potřeby aktualizované, osobní údaje, které získala v souladu se ZOOÚ a s nařízením GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze ke stanoveným konkrétním účelům, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. 

c) Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k:

– dodržení právních povinností Správce,

– k plnění práv a povinností dle smlouvy o právní pomoci či dle ustanovení soudem, 

– ochraně práv a právem chráněných zájmů Správce nebo jiné dotčené osoby,  

s tím, že pokud by subjekt údajů osobní údaje Správci neposkytl, nebude Správce zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu – právní služby se subjektem údajů a právní povinnosti, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

d) Osobní údaje získává Správce pouze přímo od subjektů údajů, případně z veřejných evidencí.

e) Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle Správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovateli, tedy osobami ve smluvním vztahu se Správcem. Ke zpracování dochází především prostřednictvím výpočetní techniky, ale také manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce veškerá potřebná technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, která zabraňují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných obecně závazných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů nebo případně z jiných titulů pro zpracování osobních údajů (např. oprávněný zájem Správce, souhlas subjektu údajů, apod.).  

f) Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, tedy především smluvními partnery Správce, kteří mu poskytují plnění, při jehož realizaci mohou přijít do kontaktu s osobními údaji subjektů údajů (dále také „Zpracovatelé“). S těmito Zpracovateli Správce uzavírá za účelem důsledné ochrany osobních údajů smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR. V této souvislosti Správce jako se Zpracovateli spolupracuje např. s uživateli, které mu poskytují služby IT, účetní a daňové služby, apod. 

g) odbornými poradci

Správce může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu: 

a) identifikační údaje a údaje o adresách sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, akademický titul, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ; 

b) další kontaktní údaje jako jsou telefonní číslo či e-mailová adresa, příp. spojení jiné sociální sítě;

c) další osobní údaje, jako jsou číslo bankovního účtu, jakož i další osobní údaje subjektů údajů plynoucí z konkrétní smlouvy z obecně závazného právního předpisu nebo oprávněného zájmu Správce. 

f) u Správce nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů. 

Práva subjektů údajů

a) Správce plně respektuje a dodržuje veškerá práva subjektů údajů podle nařízení GDPR (zejména čl. 12 až 23 nařízení GDPR) a ostatních obecně závazných právních předpisů. 

b) Subjekt údajů má právo takto od Správce požadovat:

-přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;

-jejich opravu nebo výmaz;

-omezení zpracování;

-právo vznést námitku proti zpracování;

– právo na přenositelnost údajů. 

 

Uděluje-li subjekt údajů Správci souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.

Tento dokument pravidelně kontrolujeme a vyhrazujeme si právo na jeho změnu.

e-mail: [email protected]; Advokátní kancelář Miketa a partneři, Jaklovecká 1249/18, Ostrava, Slezská Ostrava

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected],https://www.uoou.cz.

 

Poslední aktualizace: květen 2021