Vnitřní oznamovací systém

          Na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů ve znění pozdějších předpisů zavedla Advokátní kancelář Miketa a partneři (dále jen „AK“) vnitřní oznamovací systém, který slouží k podání oznámení o možném protiprávním jednáním. Vnitřní oznamovací systém je určen pouze fyzickým osobám, tj. oznamovatelům, kteří podali oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které získali v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro AK. 

        Příslušná osoba pro přijímaní a vyřizování podání: JUDr. Radim Miketa

        Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání tak, jak je definuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

      Pro podání oznámení může oznamovatel použít e-mailovou adresu [email protected], případně učinit písemné podání na adresu Advokátní kancelář Miketa a partneři, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, přičemž podání má být učiněno v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – VOS – k rukám JUDr. Radima Mikety“, případně telefonicky na číslo 777 123 759 nebo osobně po předchozí dohodě se jmenovaným. Oznámení může být učiněno prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. V oznámení je nutno uvést jméno a příjmení, telefon, adresu a e mailovou adresu oznamovatele a popis samotného oznámení.

        Příslušná osoba při přijímaní a vyřizování došlých oznámení a při komunikaci s oznamovatelem postupuje podle zákona č. 171/2023 Sb.

        AK vylučuje přijímaní oznámení od třetích osob, tj. od osob, které nejsou zaměstnancem, osobou ucházející se o zaměstnání, dobrovolníkem či osobou na praxi či stáži v AK.

        AK nastavila ve vnitřním oznamovacím systému taková technická organizační opatření tak, aby nebyla odhalena identita oznamovatele.